×
Ansvarlig brug af dine data

Lely Center Tarm anvender cookies på lelycenter.dk,  for at tilpasse indhold, funktioner og gøre det muligt at handle i vores webshop. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Ved at klikke OK giver du samtykke til Lely Center Tarm's anvendelse af cookies på vores domæne lelycenter.dk. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

Handelsbetingelser

1.0 GYLDIGHED

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 I tilfælde af, at en mellem køber og sælger indgået skriftlig aftale er uklar, skal aftalen fortolkes i overensstemmelse med nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

2.0 TILBUD OG MELLEMSALG

2.1 Alle tilbud afgives skriftligt. Lely Center Tarm er i alle tilfælde berettiget til at tilbagekalde et afgivet tilbud i indtil 14 dage efter, at tilbuddet er kommet frem til Køber. Køber kan ikke tilbagekalde sin accept.

2.2 Alle tilbud vedrørende lagerprodukter afgives dog med forbehold for mellemsalg, indtil købers accept er fremkommet.

3.0 PRODUKTINFORMATION

3.1 Alle oplysninger og data i Lely Center Tarm materiale om produktinformationer og prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkelig henviser til disse.

3.2 Lely Center Tarm har eneret til førnævnte materiale, der ikke uden samtykke må kopieres eller anvendes til andet end det aftalte eller udleveres til tredjemand.

4.0 PRIS

4.1 Alle priser angives i danske kroner excl. moms og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, omkostninger til materiale samt lønninger og lign., I tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdatoer.

4.2 Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder Lely Center Tarm sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser i nævnte tidsrum.

4.3 Såfremt leveringen er en dellevering, forbeholder Lely Center Tarm sig ret til prisændringer i henhold til ovennævnte pkt. 4.1 og pkt. 4.2 for hver enkelt dellevering, med mindre andet skriftligt er aftalt.

5.0 BETALING

5.1 Der betales kontant ved leveringen med mindre andet skriftligt er aftalt eller angivet i fakturaen.

5.2 Efter forfaldsdagen beregnes i tillæg til den aftalte kreditrente, rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente.

5.3 Ved forsinket betaling forbeholder Lely Center Tarm sig endvidere retten til at opkræve kompensationsbeløb iht. Rentelovens § 9a, stk. 3.

5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, med mindre modfordringen skriftligt er anerkendt af Lely Center Tarm.

5.5 Hvis købers betalingsevne efter Lely Center Tarm opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er Lely Center Tarm berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse og bankgarantier for købesummen. 5.6 Efter det aftalte leveringstidspunkt ligger det solgte for købers risiko og der vil blive debiteret lagerleje efter Dansk Speditørforenings normaltakster.

6.0 EJENDOMSFORHOLD

6.1 Det solgte forbliver Lely Center Tarm ejendom, indtil betaling af samtlige beløb, inkl. morarenter, vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud. Varerne kan af Lely Center Tarm kræves tilbageleveret fra køber eller tredjemand uden dokumentation for misligholdelse for købers side, indtil betaling er sket. Køber forpligter sig til at medvirke til tilbageleveringen af leverancen.

6.2 Ved kreditkøb er køber pligtig til inden levering, at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring samt sikre, at Lely Center Tarm har transport i en forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt.

6.3 Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. 6.4 Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er køberen forpligtiget til at tegne de i de anledninger nødvendige udvidede forsikringer, jf. pkt. 6.2.

7.0 LEVERING

7.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, sker leveringen ab lager. Lely Center Tarm tegner transportforsikring fra lageret til leveringsadressen. På leveringsadressen skal køber sørge for fuld forsikringsdækning.

7.2 Køber afholder alle udgifter ved en eventuel forsendelse til køber.

7.3 Køber bærer enhver risiko for varens hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader sælgers lager.

7.4 Køber er ansvarlig for og bærer risikoen for at opnå alle disse tilladelser, licenser m.v., som kræves i relation til levering, installation og/eller brug af leverancen.

7.5 Køber er ansvarlig for korrekt og betids udførelse af alle nstallationer, som er nødvendige for at kunne montere leverancen på leveringsadressen. Enhver omkostning som følge af, at leverancen ikke kan monteres som følge af mangelfulde forhold på leveringsadressen skal betales af køber.

8.0 ANSVAR FOR FORSINKELSER

8.1 Medmindre en opfyldelse af aftalen utvivlsomt er blevet permanent umulig, kan køber ikke ophæve aftalen og/eller kræve nogen form for økonomisk godtgørelse hos Lely Center Tarm med en henvisning til en overskridelse af leveringstidspunktet. Dog kan køber ophæve aftalen, såfremt Lely Center Tarm ikke leverer indenfor en af køber meddelt, rimelig frist – efter det aftalte leveringstidspunkt. Fristen kan ikke være kortere end 2 uger.

8.2 I tilfælde af, at køber ikke accepterer at modtage leverancen fra Lely Center Tarm efter udløbet af leveringstidspunktet, skal leverancen lagres for købers regning og risiko – og efter en periode på 4 uger er Lely Center Tarm berettiget til at sælge leverancen til tredjemand. Det tab, herunder positive udgifter, som Lely Center Tarm dermed pådrages, skal betales af køber.

8.3 Angivelse af leveringer er fastsat efter bedste skøn, men Lely Center Tarm forbeholder sig ret til at udskyde terminen på grund af omstændigheder, som er angivet i pkt. 13.0.

8.4 I intet tilfælde er Lely Center Tarm ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand.

9.0 INSTRUKTION OG UDDANNELSE

9.1 Instruktion og uddannelse forestået af Lely Center Tarm er kun inkluderet i salget, såfremt dette er aftalt skriftligt.

9.2 Al instruktion og uddannelse skal benyttes af køber inden 12 måneder efter levering.

10.0 ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Ved levering har køber pligt til, inden produkterne tages i brug, at undersøge det leverede og kan ikke senere påråbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber.

10.2 Lely Center Tarm er berettiget til at foretage afhjælpning af eventuelle mangler ved omlevering/efterlevering inden for en rimelig tid.

10.3 Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder Lely Center Tarm sig ret til - uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende over for Lely Center Tarm - at vælge mellem at betale et forholdsmæssigt afslag eller tage mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen.

10.4 Købers misligholdelsesbeføjelser bortfalder, såfremt køberen eller tredjemand uden samtykke fra Lely Center Tarm foretager tekniske ændringer eller selv udfører reparationer med uoriginale dele.

11.0 REKLAMATIONER

11.1 Ved mangler skal køber straks efter leveringen skriftligt reklamere over for Lely Center Tarm.

11.2 Reklamationer over mangelskrav fremkommet til sælger efter 12 måneder fra leveringsdagen er sælgeren uvedkommende.

12.0 KONTRAKT

12.1 Nærværende købekontrakt udgør et for køberen bindende købstilbud 14 dage fra underskriftsdato.

12.2 Købstilbuddet skal accepteres af Salgschefen eller Direktøren, idet disse personer alene kan tegne Lely Center Tarm. Først når én af de nævnte personer har accepteret købekontrakten, er denne endelig i forhold til Lely Center Tarm.

13.0 PRODUKTANSVAR

13.1 Køber skal holde Lely Center Tarm skadesløs i den udstrækning, Lely Center Tarm pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådan tab, som Lely Center Tarm efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberren.

13.2 Lely Center Tarm er ikke ansvarlig over for skade, forvoldt af materiellet:a. På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens besiddelse.b. På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

13.3 I intet tilfælde er Lely Center Tarm ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

13.4 De nævnte begrænsninger i Lely Center Tarm's ansvar gælder ikke, hvis Lely Center Tarm har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.5 Hvis tredjemand fremsætter krav imod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.6 Lely Center Tarm og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Lely Center Tarm skal dog altid afgøres af dansk ret ved retten i Kolding, i overensstemmelse med pkt. 16.0.

14.0 FORCE MAJEURE

14.1 Lely Center Tarm hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig produktknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne, brand, naturkatastrofer eller lignende omstændigheder, som Lely Center Tarm ikke har kunnet afværge.

14.2 Lely Center Tarm skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

14.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

15.0 ERSTATNING

15.1 Krav på erstatning kan på intet tidspunkt overstige overstige fakturaværdien, dog maksimalt kr. 100.000,-

16.0 LOVVALG OG VÆRNETING

16.1 Enhver uoverensstemmelse mellem partnere afgøres efter dansk ret ved retten i Kolding.

LELY CENTER TARM
Vestjysk Staldteknik ApS
Industriparken 16
6880 Tarm

Rettigheder til hjemmesiden

Alle navne, logoer og varemærker på Vestjysk Staldteknik ApS (herefter nævnt som VS) tjenester tilhører VS eller VSs associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra VS.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten VS eller VSs samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af VSs tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

OBS Vi tager forbehold for synkroniserings- og trykfejl, der er opstået mellem vores økonomisystem og hjemmesiden.

Log ind

LELY CENTER TARM